Vad är SIMPLER?

SIMPLER står för Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research.

Grunden för infrastrukturen lades år 1987 när Livsmedelsverket, Region Uppsala och Region Västmanland initierade en enkätbaserad hälsostudie om kvinnor, Svenska mammografikohorten. Mellan åren 1987 och 1997 förvaltades infrastrukturen av Uppsala universitet, år 1997 flyttades förvaltningen till Karolinska institutet, och från år 2018 är det återigen Uppsala universitet som förvaltar infrastrukturen. Med tiden har insamlingen utökats till att omfatta även en manlig kohort och insamling av biologiska prover.

Svenska mammografikohorten, SMC, utgörs av kvinnor födda åren 1914 − 1948 i Västmanland och Uppland som tillfrågades om medverkan i samband med kallelse till den första omgången mammografiscreening. Kohorten av svenska män, COSM, selekterades ur befolkningsregistret och fick sin första enkät år 1997. COSM utgörs av män födda mellan åren 1914 och 1952 i Västmanland och Örebro län. Totalt finns cirka 110 000 personer uppdelat på de två kohorterna, och i dagsläget kvarstår cirka 52 000 deltagare. Mellan åren 2004 och 2012 samlades kliniska prover från en del av SMC och år 2010 påbörjades samma provtagning i COSM. Idag ingår cirka 6500 kvinnor och 6000 män i de kliniska subkohorterna. För kvinnor påbörjades en andra provtagningsomgång år 2013, något som är planerat att starta hösten 2019 för män. I biobanken finns  blod-, urin-, avförings- samt fettvävnadsprov. Salivprover har samlats in från cirka 32 000 kvinnor och 7000 män. Totalt utgörs biobanken av cirka 400 000 prover.

Enkätdata och biologiska prover kompletteras med regsiterdata från Socialstyrelsen samt regionala och lokala regsiter. Arbete pågår också med att utveckla infrastrukturen och inkludera genomikdata, metabolomikdata och protemikdata.